Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji V - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Sonda

Zagłosuj na Najlepszego Dzielnicowego Roku - Rewir Dzielnicowych Komisariat Policji V

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji V

Data publikacji 09.08.2018

Kierownik rewiru 

asp. sztab.  Robert PRZEWŁOCKI  tel. 323963918

 

Dzielnicowi:
 

asp. sztab. Tymon WIŚNIEWSKI  tel. 323963917, 727032152, dzielnicowy.placzeromskiego41@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 41: ul. Celna 7, Dąbrowa Miejska, Dworska, Hajdy, Ignatza Hakuby, Leśna, Magdaleny, Nowy Dwór, Odrzańska - parzyste, Przy Kopalni, Sosnowa, Strzelców Bytomskich - parzyste 48-98, Topolowa, Węglowa, Zachodnia.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 31.06.2019r :

W Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich na terenie ROD „ Malwa” dochodzi do częstszych kradzieży z włamaniem, a także do dewastacji mienia. Na terenie ogródków działkowych widywane są osoby bezdomne poszukujące surowców wtórnych. Zakładanym celem do osiągnięcia jest wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ogródków działkowych oraz znaczne ograniczenie ilości niechcianych zdarzeń. Dzielnicowy będzie współpracował z działkowcami w ramach wspólnych patroli obywatelskich, a także nawiąże kontakt z dzielnicowym Straży Miejskiej, informując o problemie. W ramach codziennej służby obchodowej będzie prowadził działania prewencyjne poprzez kontrole rejonu ROD . Ponadto funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komisariatu Policji V będą prowadzić systematyczne kontrole i krótkotrwałe obserwacje. Dzielnicowy będzie organizował spotkania z działkowcami w trakcie których przekaże informacje istotne dla prawidłowej realizacji planu działania priorytetowego.

asp. Szymon PAKUŁA tel. 323963917, 727032158, dzielnicowy.placzeromskiego42@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 42: Pl. Żeromskiego, ul. Sikorskiego - nieparzyste 9-17, Strzelców Bytomskich - parzyste 120-220 i nieparzyste 125-219.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 31.06.2019r :

Zgłaszanym problemem przez mieszkańców jest grupowanie się młodzieży w rejonie szlaku kolejowego przy ul. Strzelców Bytomskich 120-152 oraz ul. Sikorskiego 9 w godzinach popołudniowych. Odnotowano także interwencję, dotyczące młodzieży poruszających się po nasypach kolejowych i dramatyczne w skutkach zgłoszenie śmiertelnego potrącenia czternastolatka przez pociąg w dniu 7 sierpnia 2018 roku. Zakładanym celem do osiągnięcia jest zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach wynikających z przebywania w takich miejscach, co przełoży się na brak zdarzeń i interwencji. Dzielnicowy nawiąże kontakt z funkcjonariuszami Ochrony Kolei a także dzielnicowym Straży Miejskiej aby włączyli się w codzienne kontrole. Ponadto będzie prowadził spotkania profilaktyczne z młodzieżą i dziećmi w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Rozmawiał będzie z okolicznymi mieszkańcami na temat istniejącego zagrożenia i wskaże jak reagować aby w porę zapobiec nieszczęściu.

mł. asp.  Marcin GUSTOWSKI tel. 323963928, 727032153, dzielnicowy.placzeromskiego43@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 43: ul. 11-go Listopada, Gwarków Tarnogórskich, Komisji Edukacji Narodowej, Legnicka, Narutowicza, Pl. Pokoju, Pl. Powstańców Śląskich, Skwer H. Modrzejewskiej, Skwer na Stroszku, Skwer Osiedlowy, Skwer Zelwerowicza, Strzelców Bytomskich - nieparzyste 223-277, Tetmajera, Wojciechowskiego, Łokietka - nieparzyste 1-9.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 31.06.2019r :

Zgłaszanym problemem jest zagrożenie związane z niewłaściwą organizacją ruchu drogowego w rejonie ulicy Wojciechowskiego 6 w postaci braku przejścia dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 23. Brak przejścia powoduje zwiększone zagrożenie dla dzieci udających się na zajęcia szkolne bądź też z nich wracających. Przedmiotowy problem był zgłaszany w trakcie spotkań ze społeczeństwem a także przez grono pedagogiczne placówki oświaty i rodziców uczniów w trakcie spotkań dzielnicowego z nimi podczas wywiadówek szkolnych. Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym między innymi poprzez wyznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie budynku szkoły oraz dobudowę fragmentu ogrodzenia segmentowego, od istniejącego już ogrodzenia do ul. Komisji Edukacji Narodowej. Dzielnicowy sporządzi pismo do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu o realizację przedmiotowych postulatów. Sporządzi także wystąpienie do Wydziału Ruchu Drogowego o poparcie przedmiotowego wniosku na Komisji Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w Bytomiu. Podejmie współpracę z gronem pedagogicznym oraz radą rodziców w SP nr 23 a także radnym dzielnicy. Ponadto poinformuje o problemie rejonowego Straży Miejskiej. Do czasu pozytywnego rozpatrzenia sprawy będzie prowadził działania prewencyjne poprzez kontrole rejonu przedmiotowej ulicy w ramach codziennej służby obchodowej.

mł. asp. Tomasz MAGDZIAK tel. 323963917, 727032157, dzielnicowy.placzeromskiego44@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 44: ul. Łokietka - nieparzyste 11-19, Myśliwska, Okólna, Rydza – Śmigłego, Spółdzielców, Tysiąclecia.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 31.06.2019r :

Problemem w podległym rejonie służbowym jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów w obrębie skrzyżowania przy ul. Legnickiej i rejonie ul. Rydza Śmigłego. Przedmiotowe zagrożenie ma także odzwierciedlenie w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie odnotowano takie zgłoszenia. Do tego procederu dochodzi całodobowo a skutkiem jest oczywiste stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym. Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa bezpieczeństwa oraz przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego. Dzielnicowy nawiąże kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego oraz Straży Miejskiej. Ponadto na zabraniach rady osiedla oraz w trakcie codziennych spotkań z mieszkańcami informował będzie o zagrożeniach i konsekwencjach jakie wynikają z nieprawidłowego parkowania.

asp. sztab. Paweł SZADKOWSKI tel. 323963928, 727032154, dzielnicowy.placzeromskiego45@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 45: ul. 9-go Maja, Blachówka, Długa - parzyste 24-54, Dolomitowa, Drzewna, Galmanowa, Górnicza, Herdy, Holeczków, Jagodowa, Kadłubka, Kawki, Kokota, Korczaka, Ks. Jaskółki, Lazarówka, Letnia, Łokietka - nieparzyste 21-45 i parzyste 2-36, Łukowa, Malinowa, Miła, Niepodległości, Obrońców Westerplatte, Partyzantów, Piotra Skargi, Polna, Poniatowskiego, Prywatna, Segiet, Strzelców Bytomskich - parzyste 272-450 i nieparzyste 303-451, Wiejska, Wodczaka, Wyszyńskiego.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 31.06.2019r :

W czasie spotkań ze społeczeństwem dzielnicowy był informowany o zagrożeniu polegającym na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów przy skrzyżowaniu ulicy Korczaka i Wyszyńskiego. Przedmiotowe zagrożenie ma także odzwierciedlenie w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie odnotowano takie zgłoszenie. Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa bezpieczeństwa oraz przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego. Dzielnicowy będzie współpracował z mieszkańcami oraz funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego oraz rejonowym Straży Miejskiej w Bytomiu. Nawiąże kontakt z radnym osiedla w celu rozpowszechnienia wiedzy o przedmiotowym zagrożeniu. Będzie ponadto prowadził rozmowy z mieszkańcami okolicznych posesji oraz na zebraniach rady osiedla uświadamiające o konsekwencjach prawnych niewłaściwego postępowania i zagrożenia z tego płynące. Dzielnicowy będzie prowadził działania prewencyjne poprzez kontrole w ramach codziennej służby obchodowej.

asp.  Zbigniew NOWAK tel. 323963928, 727032155, dzielnicowy.placzeromskiego46@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 46: ul. Hlonda, Leszczyka, Modrzewiowa, Strzelców Bytomskich - parzyste 248- 270.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 31.06.2019r :

Przy ul. Strzelców Bytomskich 268c gromadzą się osoby, które dopuszczają się szeregu wykroczeń porządkowych jak spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie terenu butelkami, puszkami, oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych. Czynnikami sprzyjającymi tego typu wykroczeniom jest brak oświetlenia, skarpa i ciąg garaży w obrębie których osoby się grupują oraz bliskość sklepów sprzedających alkohol. Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Dzielnicowy oraz funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komisariatu Policji V zwiększą kontrole w rejonie ul. Strzelców Bytomskich 268c i będą bezwzględnie reagować na wykroczenia. Dzielnicowy mieszkańcom, właścicielom garaży będzie uświadamiał konsekwencje prawne niestosownego zachowania i zachęci do informowania organów ścigania o popełnianych czynach zabronionych. Oprócz represji, także będzie przeprowadzał rozmowy profilaktyczne ze sprawcami wykroczeń a w uzasadnionych przypadkach wystąpi do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskiem o objęcie leczeniem odwykowym osób najczęściej spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem. Dzielnicowy nawiąże kontakt z przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej oraz dzielnicowym Straży Miejskiej celem podjęcia współpracy. Wystąpi do lokalnej gazety o umieszczenie informacji o problemie i sposobie jego rozwiązania. Podczas rozmów z personel sklepów przypomni o obowiązujących przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

mł. asp. Marcin RAJER tel. 323963928, 727032156, dzielnicowy.placzeromskiego47@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 47: ul. Graniczna, Podmiejska, Spokojna, Strzelców Bytomskich - parzyste 232-246, Szymały - nieparzyste 111-161 i parzyste 122-226.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2019r do 31.06.2019r :

W czasie spotkań ze społeczeństwem dzielnicowy był informowany o zagrożeniu dotyczącym poruszających się pojazdów z nadmierną prędkością w rejonie ulicy Szymały na wysokości numeru 123, gdzie znajduje się przejście dla pieszych z którego między innymi korzystają dzieci udające się do Szkoły Podstawowej. W tym rejonie mieści się także kościół, Przedszkole Miejskie oraz placówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którą można osiągnąć między innymi poprzez montaż progu zwalniającego w rejonie ulicy Szymały. Dzielnicowy sporządzi pismo do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu o montaż progu na przedmiotowym odcinku drogi. Sporządzi także wystąpienie do Wydziału Ruchu Drogowego o poparcie przedmiotowego wniosku na Komisji Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w Bytomiu. Podejmie współpracę z radnym dzielnicy, a także poinformuje o problemie rejonowego Straży Miejskiej. Podejmie współpracę z gronem pedagogicznym oraz radą rodziców w SP nr 32 przy ulicy Szymały 124. Do czasu pozytywnego rozpatrzenia sprawy będzie prowadził działania prewencyjne poprzez kontrole rejonu w ramach codziennej służby obchodowej.

  • asp. sztab. Robert PRZEWŁOCKI
  • asp. sztab. Tymon WIŚNIEWSKI
  • asp. Szymon PAKUŁA
  • mł. asp. Marcin GUSTOWSKI
  • mł. asp. Tomasz MAGDZIAK
  • asp. sztab. Paweł SZADKOWSKI
  • asp. Zbigniew NOWAK
  • mł. asp. Marcin RAJER