Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji III - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Sonda

Zagłosuj na Najlepszego Dzielnicowego Roku - Rewir Dzielnicowych Komisariat Policji III

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji III

Data publikacji 31.01.2018

Kierownik rewiru

asp. sztab. Rafał KAJDAS, tel.  322835715

 

Dzielnicowi:

 

st. sierż. Bartłomiej LISOWSKI tel.  322835722, 727032144, mail: dzielnicowy.rostka20@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 20:
ul. Korfantego - parzyste 34-40, Matejki - nieparzyste 1-13 i parzyste 2-20, Piłsudskiego - nieparzyste 69A-81, Smolenia 35, Pl. Sobieskiego, ul. Sokoła, Witczaka - nieparzyste 35-57, Żołnierza Polskiego 2, Żeromskiego - nieparzyste 23-29 i parzyste 42-48.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Przy ul. Żeromskiego 23-25 znajduje się pustostan ,,Dawny budynek PZPR", który został wyłączony z użytkowania. W budynku tym pomimo zabezpieczenia, które jest jednak nie wystarczające przebywają osoby postronne, bezdomne a niejednokrotnie małoletnie co stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Osoby te wchodzą do budynku przez okna piwniczne a następnie na jego dach gdzie miedzy innymi spożywają alkohol oraz niszczą i wybijają szyby w oknach co stanowi również duże zagrożenie dla życia i zdrowia przechodniów. Według oczekiwań mieszkańców, należy skutecznie zabezpieczyć pustostan, ewentualnie wyburzyć go. Powyższa diagnoza problemu istniejącego na ul. Żeromskiego 23-25 powstała na podstawie oczekiwań mieszkańców zamieszkujących okoliczne budynki, własnych obserwacji oraz przeprowadzonej analizie rejestru interwencji z ostatniego roku. Celem do osiągnięcia jest skuteczne zabezpieczenie pustostanu, ewentualne jego wyburzenie i oznaczenie tego miejsca. Dzielnicowy w ramach służby obchodowej prowadził będzie doraźną obserwację w rejonie wskazanego miejsca. Informował będzie napotkane osoby w pobliżu pustostanu o zagrożeniu. Wystąpi do właściciela budynku o skuteczne zabezpieczenie pustostanu i oznaczenie miejsca, ewentualne jego wyburzenie. Wystąpi do Straży Miejskiej w Bytomiu informacyjnie o zdiagnozowanym zagrożeniu celem podjęcia kontroli i obserwacji przedmiotowego miejsca. Przekaże kierownikowi OPI KP III, aby delegował policjantom częstsze patrole w opisanym rejonie.

st. sierż. Marcin ŚLÓSAREK tel. 322835718, 727032135, mail: dzielnicowy.rostka21@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 21:
ul. Brzezińska, Kochanowskiego - nieparzyste 1-19, Królowej Jadwigi, Reymonta, Siemianowicka - nieparzyste 3-107A, Witczaka - parzyste 2-24.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

W wyniku licznych rozmów ze społecznością lokalną zdiagnozowano zagrożenie w klatce schodowej przy ul. Kochanowskiego 13, która jest niezabezpieczona w żaden sposób. Mają do niej dostęp osoby postronne, które spożywają w niej alkohol, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Zaśmiecają ją butelkami, puszkami i innymi śmieciami. Grupujące się tam osoby głośno się zachowują i zakłócają porządek publiczny oraz spokój lokatorom budynku, co wzbudza w nich poczucie zagrożenia. Klatka schodowa jest silnie zanieczyszczona, panuje w niej silny fetor, co stanowi wylęgarnię owadów i gryzoni. Celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie lub ograniczenie w znacznym stopniu zjawiska grupowania się osób trzecich na klatce schodowej, spożywania przez nich alkoholu i zanieczyszczania budynku. Konieczne jest zabezpieczenie wejścia do klatki domofonem lub zamkiem na klucz oraz represja sprawców wykroczeń. Dzielnicowy pisemnie wystąpi do Straży Miejskiej oraz Kierownika OPI KP III o częstsze patrole i kontrole w w/w rejonie. Prowadzone będą doraźne kontrole w rejonie klatki schodowej ul. Kochanowskiego 13. Bezwzględna reakcja na popełniane wykroczenia. Ustalenie zarządcy budynku przy ul. Kochanowskiego 13. Pisemne wystąpienie do zarządcy budynku o dezynfekcję i uprzątnięcie klatki schodowej wraz z wnioskiem o zabezpieczenie wejścia do klatki domofonem lub zamkiem na klucz.

mł. asp. Krzysztof WOJTASIK  tel.  322835721, 727032133, mail:dzielnicowy.rostka22@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 22:
ul. Alojzjanów, Pl. Barbary, ul. Floriańska, Jaronia, Św. Kingi, Kamieńska, Kochanowskiego - nieparzyste 21-53, Konopnickiej, Miętkiewicza, Musialika, Rodziewiczówny, Szczęść Boże, Witczaka - parzyste 26-76, Al. Jana Pawła 10, POD Zawadzkiego i składowisko śmieci.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

W wyniku licznych rozmów ze społecznością lokalną zdiagnozowano zagrożenie w rejonie ul. Kamieńska, gdzie przy drodze dojazdowej do ogródków działkowych ROD Zawadzkiego wyrzucane są śmieci co doprowadziło do powstania licznych tzw. „dzikich wysypisk”. Do zaśmiecania dochodzi w porze wieczorowej oraz nocnej. We wskazanym rejonie nie odnotowano interwencji dotyczących osób wyrzucających nieczystości przy ul. Kamieńskiej, jednak w rozmowie z działkowiczami ROD Zawadzkiego potwierdzono konieczność podjęcia stosownych działań mających na celu wyeliminowanie opisanego problemu. Ponadto problem ten został zauważony i odnotowany dwukrotnie w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną tego procederu jest fakt, iż miejsce to jest oddalone od głównej drogi co powoduje poczucie anonimowości oraz bezkarności osób zaśmiecających teren co w efekcie skutkuje powstawaniem coraz większych zanieczyszczeń w/w terenu. Celem do osiągnięcia jest ograniczenie popełnianych wykroczeń związanych z wyrzucaniem odpadów w rejonie ul. Kamieńskiej. Doprowadzenie do usunięcia znajdujących się we wskazanym miejscu śmieci przez zarządcę terenu. Dzielnicowy prowadził będzie kontrole w rejonie ul. Kamieńskiej. Bezwzględna reakcja na popełniane wykroczenia w tym rejonie. Ustali właściciela lub właścicieli terenów na którym znajdują się śmieci i sporządzi pisemne wystąpienia celem usunięcia tzw. dzikich wysypisk w w/w rejonie. Przekaże Straży Miejskiej oraz Kierownikowi OPI KP III, aby dyslokowali funkcjonariuszom częstsze patrole i kontrole w w/w rejonie. Zorganizuje debatę z działkowiczami ROD Zawadzkiego i przedstawi opisywany problem.  

st. sierż. Marcin HAŁADUS  tel.  322835721, 727032131, mail:dzielnicowy.rostka23@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 23:
Pl. Akademicki - parzyste 2-16, Karin Stanek Plac, Kossaka, Lenartowicza, Mickiewicza - parzyste 2-28, Orląt Lwowskich - nieparzyste 1-5A i parzyste 2-8, Prusa - nieparzyste 1-15 i parzyste 2-20, Szafranka, Staffa, Witczaka - nieparzyste 59-103 i parzyste 78–104.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Rozpoznano zagrożenie przy Szkole Podstawowej nr 46, ul. Prusa 10, w rejonie przejścia dla pieszych, znajdującego się bezpośrednio przy szkole. Mało widoczne jest oznakowanie oraz parkujące pojazdy ograniczają widoczność. Taki stan rzeczy powoduje duże zagrożenie dla osób w tym dzieci korzystających z tego przejścia. Dzielnicowy wystąpi do Straży Miejskiej w Bytomiu, celem zwrócenia uwagi na powyższy problem, kontrolę tego miejsca i ewentualnego poparcia opisanych problemów przy zgłoszeniu go do Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu. Wystąpi do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów naświetlając powyższy problem z wskazaniem uwag mieszkańców oraz wskazanie ewentualnych sposobów na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie.

asp. sztab. Krzysztof NIEWIADOMSKI  tel.  322835720, 727032136, mail: dzielnicowy.rostka24@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 24:
ul. Cybisa, Gallusa, Grottgera 1-6, Gwarecka, Kędzierzyńska, Krucza, Kruszcowa, Mickiewicza - parzyste 30-70, Powstańców Śląskich - nieparzyste 1-5, Powstańców Śląskich 2, Północna - parzyste 2-18, Sandomierska, Stawowa, Tramwajarzy, Ułańska, Wesoła, Witczaka - nieparzyste 105-155 i parzyste 106-180, Pl. Wojska Polskiego, ul. Staffa cmentarz i POD Sielanka.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

W wyniku wielu skarg mieszkańców oraz na łamach lokalnych gazet zdiagnozowano zagrożenie dotyczące niezamieszkałego budynku ( pustostanu) znajdującego się przy ul. Kruczej 17. Budynek ten od wielu lat jest opuszczony, teren wokół obiektu nie jest ogrodzony ani zabezpieczony. Właściciel budynku mieszka za granicą. Do budynku mają dostęp osoby postronne, bezdomne oraz młodzież z pobliskiej szkoły. Grupujące się tam osoby spożywają alkohol, głośno zachowują się, załatwiają potrzeby fizjologiczne oraz magazynują duże ilości śmieci. Przebywające w tym rejonie osoby zachowują się głośno, zakłócają spokój lokatorom pobliskich budynków do wzbudza w nich poczucie zagrożenia. Celem do osiągnięcia jest wzrost poczucia bezpieczeństwa osób mieszkających w pobliżu pustostanu oraz wyeliminowanie zagrożenia. Dzielnicowy powiadomi kierownika OPI KP III, celem dokonywania kontroli ww miejsca przez funkcjonariuszy OPI. Prowadzone będą doraźne kontrole w rejonie pustostanu. Odbędą się spotkania z mieszkańcami zamieszkującymi w przyległym rejonie. Pisemne wystąpienie do Straży Miejskiej, celem wzmożenia patroli w tym rejonie. Dzielnicowy nawiąże współpracę z administratorem budynku. Pisemne wystąpienie do zarządcy budynku z wnioskiem o zabezpieczenie wejść do pustostanu oraz terenu wokół obiektu. Okresowa kontrola i analiza podejmowanym działań w celu właściwego ukierunkowania dalszych czynności służbowych. 

asp. szt. Krzysztof KUĆ  tel.  322835720,727032132, mail: dzielnicowy.rostka25@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 25:
ul. Dworcowa - nieparzyste 1-39, Jagielońska - nieparzyste 13-27 i parzyste 18-34, Karola Miarki - nieparzyste 1-17 i parzyste 2-14, Pl. Kościuszki - parzyste 10-12, Moniuszki - parzyste 10-32 i nieparzyste 11-15, Pl. Wolskiego - nieparzyste 5 -7.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Wielokrotnie otrzymywano informację od osób zamieszkujących w pobliżu bramy i podwórza przy ul Jagiellońskiej 20, o gromadzeniu się tam osób postronnych, które spożywają w bramie alkohol, oddają tam potrzeby fizjologiczne, zakłócają porządek publiczny oraz zaczepiają przechodniów. Wejście na podwórze jest ogólnodostępne nie ma tam żadnej bramy co stanowi łatwy dostęp dla osób postronnych. Ze względu na to, iż gromadzą się tam osoby spożywające alkohol podwórko jest zaśmiecone i notorycznie zanieczyszczane odchodami. Celem do osiągnięcia jest wzrost poczucia bezpieczeństwa osób tam zamieszkujących. Wyeliminowanie bądź też ograniczenie do minimum wskazanego zagrożenia. Dzielnicowy obejmie miejsce szczególnym nadzorem. Wnioskował będzie o zwiększenie częstotliwości patroli Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego. Wystąpi do Straży Miejskiej o włączenie się do wspólnych działań. Nawiąże współpracę z administratorem budynku. Prowadził będzie aktywizację społeczności lokalnej poprzez spotkania i rozmowy. Bezwzględnie będzie reagował na wykroczenia. Prowadzona będzie okresowa kontrola i analiza podejmowanych działań w celu właściwego ukierunkowania dalszych czynności służbowych. 

asp. Andrzej PAWEŁCZYK  tel.  322835721, 727032137, mail: dzielnicowy.rostka26@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 26:
ul. Jagiellońska - nieparzyste 1-11 i parzyste 2-16, Józefczaka - nieparzyste 1-29 i parzyste 2-38, Katowicka 1-23, Moniuszki - nieparzyste 17-25, Piastów Bytomskich - nieparzyste 1-9, parzyste 2-18, Rostka - nieparzyste 1-21 i parzyste 2-18, Pl. Sikorskiego, ul. Wałowa - nieparzyste 1-13 i parzyste 2-10.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Drzwi wejściowe do budynku przy ul. Katowickiej 8 nie posiadają zabezpieczeń, które uniemożliwiają wejścia do wewnątrz osobom postronnym. Od administratora kamienicy uzyskano informację, iż w budynku na poddaszu oraz piwnicy, które są niezabezpieczone w porach wieczorowo-nocnych przebywają osoby bezdomne co potwierdzono w rozmowach z lokatorami kamienicy. Osoby te załatwiają tam potrzeby fizjologiczne, zaśmiecając klatkę schodową, poddasze i piwnicę. Swoją obecnością wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa lokatorów. Ponadto można dostać również się do budynku od strony podwórza przez niezabezpieczone drzwi, przez sąsiednie podwórze z kamienicy nr 10 z uwagi iż mur graniczny częściowo jest zburzony. W rozmowach z lokatorami, właścicielami mieszkań oraz obserwacją stwierdza się, że przedmiotowy problem w danym budynku istnieje. Celem do osiągnięcia jest wzrost poczucia bezpieczeństwa osób zamieszkałych w budynku oraz wyeliminowanie zaistniałego zagrożenia. Dzielnicowy obejmie miejsce szczególnym nadzorem. Wnioskował będzie o zwiększenie częstotliwości patroli Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego. Wystąpi do Straży Miejskiej o włączenie się do wspólnych działań. Nawiąże współpracę z administratorem budynku. Prowadzone będą spotkania i rozmowy z lokatorami oraz poinformowanie ich o podjętym planie. Nastąpi bezwzględne reagowanie na wykroczenia. Prowadzona będzie okresowa kontrola i analiza podejmowanych działań.

mł. asp. Łukasz JANISZEWSKI tel. 322835718, 727032138, mail: dzielnicowy.rostka27@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 27:
ul. Dzieci Lwowskich, Gliwicka, pl. Grunwaldzki, ul. Jainty - nieparzyste 1-19, Krawiecka, Korfantego - nieparzyste 21-37, Piastów Bytomskich - nieparzyste 11-13, Podgórna - nieparzyste 1-9, Piłsudskiego - parzyste 70-72, Przechodnia, Rycerska, pl. Rynek 11–26, ul. Rzeźnicza, Zaułek.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Przy ul. Korfantego 31 znajduje się pustostan, który został wyłączony z użytkowania, jednak pomimo niewystarczającego zabezpieczenia przebywają w nim osoby postronne, bezdomne – co może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Według oczekiwań mieszkańców należy skutecznie zabezpieczyć pustostan, ewentualnie wyburzyć go. Celem do osiągnięcia jest skuteczne zabezpieczenie pustostanu (ewentualnie jego wyburzenie) i oznaczenie tego miejsca. Dzielnicowy podczas służby obchodowej prowadził będzie obserwację wskazanego miejsca. Poinformuje napotkane osoby o zagrożeniu. Doprowadzi do zwiększenia świadomości mieszkańców ul. Korfantego celem niezwłocznego powiadamiania odpowiednich służb w przypadku zauważenia osób postronnych. Skieruje pismo do zarządcy budynku o skuteczne zabezpieczenie pustostanu i oznaczenie miejsca, ewentualnie jego wyburzenie. Pisemnie powiadomi straż miejską o zagrożeniu celem podjęcia kontroli i obserwacji przedmiotowego miejsca.

st. asp. Adam OLESIŃSKI tel. 322835719, 727032134, mail: dzielnicowy.rostka28@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 28:
ul. Głęboka, Krakowska, Korfantego - nieparzyste 1-19 i parzyste 2-32, Matejki - nieparzyste 15-41 i parzyste 20A-52, Piłsudskiego - parzyste 74-84A, Szkolna, Szymanowskiego, Staromiejska, Witczaka - nieparzyste 1-33.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Przy ul. Witczaka 5 znajduje się kamienica, w której zabezpieczenia wymagają dwa pustostany na ostatnim piętrze. Jeden jest otwarty a w drugim przebywa dwóch nieznanych bezdomnych mężczyzn. Ponadto na klatce schodowej jak i w pustostanach zalegają porzucone, zniszczone meble i inne przedmioty w tym śmieci i żywność. Powoduje to, że w pustostanach gromadzą się osoby postronne, bezdomne które swoim zachowaniem stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia innych mieszkańców. Zakłócają ład i porządek publiczny innym lokatorom, głośno puszczają muzykę, zaśmiecają klatkę schodową, zapychają kanalizację, dokonują kradzieży energii elektrycznej. Stwarzają zagrożenie pożarowe w tym zagrożenie hipotermią w okresie zimowym. Ponadto ich działania doprowadziły, do tego, że pustostany jak i klatka schodowa stały się wylęgarnią owadów gryzoni oraz miejskiego ptactwa. Celem do osiągnięcia jest skuteczne zabezpieczenie pustostanów, usunięcie zalegających przedmiotów z klatki schodowej oraz wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji. Dzielnicowy obejmie miejsce szczegółowym nadzorem. Wnioskować będzie o zwiększenie częstotliwości patroli Ogniwa Patrolowi Interwencyjnego. Wystąpi do Straży Miejskiej w Bytomiu o włączenie się do wspólnych działań. Nawiąże współpracę z administratorem budynku. Poinformuje mieszkańców o podjętych działaniach. Prowadzone będą wspólne działania z podmiotami zewnętrznymi. Prowadzona będzie okresowa kontrola i analiza podejmowanych działań w celu właściwego ukierunkowania dalszych czynności służbowych.

sierż. sztab. Bartłomiej BARTŁOMIEJCZYK  tel.  322835718, 727032143, mail: dzielnicowy.rostka29@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 29:
ul. Dojazd - do wiaduktu, Józefczaka 40 i nieparzyste 31-51, Karola Miarki - parzyste 16-68 i nieparzyste 19-45, Pl. Klasztorny, ul. Katowicka - nieparzyste 25-63 i parzyste 24-70, Matejki 54 i 56, Wałowa - parzyste 12-18 i nieparzyste 15-25, Zamenhofa, Rostka - nieparzyste 23-45 i parzyste 20-44.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Przy ul. Rostka 28 znajduje się kamienica tzw. „familok” w którym zabezpieczenia wymaga jeden z otwartych pustostanów. Ponadto na klatce schodowej zalegają porzucone, zniszczone meble oraz inne przedmioty w tym śmieci. Przed wejściem do budynku
(od strony torowiska) prawdopodobnie mieszkańcy gromadzą łatwopalne przedmioty, którymi zamierzają dogrzewać mieszkania (stare meble, palety). Powoduje to, że w pustostanie gromadzą się osoby postronne, bezdomne które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla siebie oraz innych mieszkańców. Natomiast gromadzone przedmioty przed kamienicą stwarzają podwyższone ryzyko pożaru. Zaistniały stan ma niekorzystny wpływ na wizerunek miejsca, które znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie innej kamienicy oraz hurtowni motoryzacyjnej. Celem do osiągnięcia jest skuteczne zabezpieczenie pustostanu, usunięcie zalegających przedmiotów z klatki schodowej oraz sprzed posesji. Dzielnicowy prowadził będzie obserwację w rejonie wskazanego miejsca. Informował będzie napotkane osoby o zagrożeniu. Dążył będzie do zwiększenie świadomości mieszkańców ul. Rostka 28, celem niezwłocznego powiadamiania odpowiednich służb w przypadku zauważenia osób postronnych. Pisemnie powiadomi straż miejską o zagrożeniu celem podjęcia kontroli i obserwacji przedmiotowego miejsca. Powiadomi kierownika OPI KP III celem zadaniowania służby patrolowej. Ustali zarządcy budynku i skieruje do niego pismo o skuteczne zabezpieczenie pustostanu, usunięcie z klatki schodowej oraz sprzed posesji przedmiotów łatwopalnych, śmieci.  

mł. asp.  Tomasz GAC  tel.  322835722, 727032140, mail: dzielnicowy.rostka30@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 30:
ul. Arki Bożka, Chorzowska - nieparzyste 1-59 i 26, Kopalniana, Krzyżowa - nieparzyste 1-3, 2A, 2B, 2C, 2D i akwen Żabie Doły, Pszczyńska, Siemianowicka - parzyste 2-98, Sienna.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Skrzyżowanie ul. Pszczyńskiej z ul. Sienną, na którym znajduje się sporych rozmiarów gruz po wyburzonym budynku. Pozostawione rumowisko tj. gruz i elementy konstrukcyjne m.in. w postaci prętów nie są zabezpieczone, czym stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Ponadto według zgłoszeń mieszkańców, ww. teren stał się również miejscem, w którym zostają porzucane śmieci, co bezpośrednio wpływa na obniżenie walorów estetycznych okolicy. Celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie ww. zagrożenia oraz niedopuszczenie do eskalacji zjawiska porzucania śmieci w obrębie newralgicznego terenu. Dzielnicowy powiadomi kierownika OPI KP III o ww. zagrożeniu celem objęcie terenu doraźnymi kontrolami przez patrole OPI. Prowadzone będą kontrole w rejonie skrzyżowania przy ul. Pszczyńskiej 7 celem niedopuszczenia do porzucania śmieci. Wystąpi do Nadzoru Budowlanego celem ustalenia właściciela terenu. Wystąpi do Straży Miejskiej, celem współpracy przy kontroli i zabezpieczeniu ww. Rejonu. Po ustaleniu właściciela terenu – wystąpi pisemnie do niego celem jego zabezpieczenia, a następnie uporządkowania. W przypadku ujawnienia porzuconych śmieci, powiadomienie odpowiedniego właściciela lub zarządcy celem ich usunięcia. 

asp. sztab. Rafał ŚMIEJA  tel.  322835720, 727032139, mail: dzielnicowy.rostka31@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 31:
ul. Bema, Bernardyńska, Cicha, Chorzowska - parzyste 2-36 z wyłączeniem numeru 26, Głowackiego, Jodłowa, Kołobrzeska, Ks. Schenka, Łagiewnicka 42 - nieparzyste 3-33, Łączna, Miodowa, Mikołaja, Prokopa, Smółki, Tuwima, Park Mickiewicza, Żółkiewskiego.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Na terenie Parku Mickiewicza dochodzi do sytuacji kiedy właściciele psów wypuszczają zwierzęta bez właściwego zabezpieczenia. To powoduje poczucie zagrożenia wśród innych przebywających tam osób. Dochodzi do konfliktów pomiędzy właścicielami psów, a spacerowiczami. Ponadto w porze wieczorowej i nocnej park pozbawiony jest odpowiedniego oświetlenia co budzi poczucie zagrożenia. Według mieszkańców Osiedla Zawadzkiego Park Mickiewicza pozbawiony jest placu zabaw, brakuje tam ławek, a pozostałe ławki są zdewastowane. Teren parku stanowi powierzchnię 8,9 ha. Jest atrakcyjny pod względem rekreacyjnym, lecz brakuje w tym miejscu elementów infrastruktury rekreacyjnej. Celem do osiągnięcia jest przywrócenie poczucia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Parku Mickiewicza. Wyposażenie Parku w miejsca wybiegowe dla psów, oświetlenie i elementy małej architektury m.in. plac zabaw i ławki. Dzielnicowy podczas służby obchodowej, prowadził będzie obserwację rejonu Parku Mickiewicza pod względem popełniania wykroczeń z art. 77KW. We współpracy z kierownikiem OPI KP III wyznaczy f-szom OPI zadania mające na celu prowadzenie doraźnych kontroli w rejonu Parku Mickiewicza. Skieruje pisemne wystąpienie do Straży Miejskiej z prośba o pomoc w objęciu kontrolą przedmiotowego terenu w ramach służby obchodowej i patrolowej. Nawiąże współpracę z Radnym Rady Miejskiej. Skieruje wystąpienie do Wydziału Ekologii U.M. Bytom.

st. asp. Marcin OSTROWSKI tel. 322835717, 727032142, mail: dzielnicowy.rostka32@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 32:
ul. Apteczna, Cyryla i Metodego, Fabryczna, Górnośląska, Kolonia Zgorzelec, Kolonia Zygmunt, Krótka, Krzyżowa - nieparzyste 11-25 i parzyste 22-40, Ludowa, Ostatnia, Palińskiego, Piotra Św., Romanowskiego, Rudna, Spacerowa, Szyby Rycerskie, Ściegiennego, Świętochłowicka, Świętojańska, Warzywna, Zapolskiej, Zielińskiego.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

Zakładany cel działania priorytetowego dotyczący zdiagnozowanych zagrożeń nie został zrealizowany w zadowalającym stopniu, pomimo podejmowanych działań tj. systematycznych kontroli, krótkotrwałych obserwacji, weryfikacji zgłoszeń i współpracy z lokalna społecznością. Ocena ta oparta jest o rozmowy z mieszkańcami, w tym także pisemne zawiadomienia o niepokojących sytuacjach, świadczących o utrzymującym się obniżonym poczuciu bezpieczeństwa i sugestiach wzmożonych oddziaływań ze strony Policji w tym rejonie. W rejonie ul. św. Cyryla i Metodego 15 dochodziło do licznych zdarzeń o charakterze kryminalnym. Głównie kradzieże z włamaniem do placówek handlowych, ich usiłowania lub zniszczenia mienia (drzwi wejściowe, witryny sklepowe, rolety), co wymagało dodatkowego zadaniowania podległych służb. Pomimo, iż zdarzenia te obecnie nie są notowane (sprawców zatrzymano), usprawniono monitoring, lokalni właściciele sklepów poprawili jakość zabezpieczeń to mieszkańcy dzielnicy nadal zgłaszają zasadność częstych kontroli wymienionego rejonu przez Policje, co ich zdaniem odstrasza potencjalnych sprawców, podkreślając tym samym widoczne efekty dotychczasowych oddziaływań prewencyjnych.

st. asp. Adam KORF  tel.  322835717, 727032141, mail:dzielnicowy.rostka33@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 33:
ul. Adamka, Armii Krajowej, Astrów, Bratków, Chorzowska - parzyste 86-90, Cyryla Metodego - parzyste, Jałowcowa, Konwalii, Krzyżowa 3 - parzyste 2-14, 8a-8b, Lelewela, Prosta, Pszczelna, Różana, Stokrotek, Tulipanów.

PLAN PRIORYTETOWY na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r :

W trakcie prowadzonych rozmów z mieszkańcami dzielnicy, uzyskiwano liczne skargi mieszkańców na osoby, które w okolicy ul. Adamka, przejście wzdłuż ogrodzenia cmentarza spożywają alkohol, zaśmiecają butelkami, oraz innymi opakowaniami krzaki, które odgradzają przejście od pobliskich budynków jednorodzinnych. Osoby uniemożliwiają swobodne przechodzenie. Obecność tych osób powoduje strach mieszkańców dzielnicy, którzy korzystają z tego przejścia. W miesiącach letnich w opisanym miejscu miały miejsce kradzieże łańcuszków, które był zrywane kobietom z szyi. Opisane miejsce jest bardzo źle oświetlone. Krzaki, które są bardzo często nie przycinane umożliwiają ukrywanie się osób, które popełniają wykroczenia, lub mają w zamiarze dokonywać innych czynów przestępczych. Opisane przejście, poza chodnikiem przez środek cmentarza jest jedynym dojściem do znajdującego się na ul. Chorzowskiej przystanku PKT, marketów OBI i TESCO z których korzystają mieszkańcy dzielnicy Łagiewniki. Celem do osiągnięcia jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez uwidocznienie kontroli opisanego rejonu przez odpowiednie służby. Ograniczenie do minimum opisanych negatywnych zachowań w tym miejscu. Dzielnicowy wystąpi pisemnie do Straży Miejskiej, celem zwrócenia uwagi na powyższy problem, kontrolę tego miejsca i ewentualnego poparcia opisanych problemów, współpraca i omówienie sposobów na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. W porozumieniu z kierownikiem OPI KP III, nastąpi skierowanie w ten rejon służb patrolowych. Wystąpi pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o odpowiednie oświetlenie tego przejścia wzdłuż cmentarza, utwardzenie podłoża, ponieważ po większych opadach chodzenie jest bardzo utrudnione oraz o systematyczne przycinanie krzaków. Wystąpi do Biura Bezpieczeństwa Miasta w sprawie objęcia opisanego terenu monitoringiem miejskim.   

 • asp. sztab. Rafał KAJDAS
 • st. sierż. Bartłomiej LISOWSKI
 • st. sierż. Marcin ŚLÓSAREK
 • mł. asp. Krzysztof WOJTASIK
 • st. sierż. Marcin HAŁADUS
 • asp. sztab. Krzysztof NIEWIADOMSKI
 • asp. sztab. Krzysztof KUĆ
 • asp. Andrzej PAWEŁCZYK
 • mł. asp. Łukasz JANISZEWSKI
 • st. asp. Adam OLESIŃSKI
 • sierż. sztab. Bartłomiej BARTŁOMIEJCZYK
 • mł. asp. Tomasz GAC
 • asp. sztab. Rafał ŚMIEJA
 • st. asp. Marcin OSTROWSKI
 • st. asp. Adam KORF