Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji I - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Twój dzielnicowy

Sonda

Zagłosuj na Najlepszego Dzielnicowego Roku - Rewir Dzielnicowych Komisariat Policji I

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji I

Kierownik rewiru

asp. szt. Jerzy PIWOŃSKI tel. 323963516

 

Dzielnicowi:

asp. Piotr SCHOPPA tel. 323963518, 727032115, mail: dzielnicowy.stolarzowicka1@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 1:

Dzielnice Stolarzowice, Górniki

PLAN PRIORYTETOWY:

Liczne skargi mieszkańców dotyczą osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem lub zakłócających porządek publiczny w rejonie pl. Witkiewicza. W obrębie Przedszkola Miejskiego nr 53 z którego zadaszonego wejścia i schodów niejednokrotnie korzystają osoby, spożywając alkohol. Do naruszania norm prawnych w większości dochodzi w godzinach wieczorowo-nocnych. Celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie negatywnych zachowań osób przebywających na pl. Witkiewicza oraz zjawiska związanego ze spożywania alkoholu a w tym samym zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy. Dzielnicowy ustali osoby nagminnie przesiadujące i naruszające normy prawne. Rozpozna sytuację życiowe tych osób i w przypadku stwierdzenia występowania problemu alkoholowego rozważy skierowanie wniosku o leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu. Obejmie kontrolą i obserwacją podczas służb obchodowych terenu pl. Witkiewicza a w przypadku stwierdzenia naruszeń norm prawnych represjonowanie sprawców wykroczeń. Kierowanie patroli OPI KP I w Bytomiu oraz OPP KWP Katowice. Nawiąże kontakt z dyrekcją przedszkola oraz pracownikami celem podjęcia wspólnych działań zmierzających do informowania tutejszej jednostki policji w przypadku stwierdzenia naruszeń norm prawnych przez osoby znajdujące się na wskazanym terenie.

asp. szt. Krzysztof NIEDŹWIECKI tel. 323963517, 727032114, mail: dzielnicowy.stolarzowicka2@bytom.ka.policja.gov.pl 

Podległy rejon nr 2:

Osiedle Miechowice z ulicami: Reptowska nieparzyste od nr 17-57, parzyste od nr 16-86, Stolarzowicka 1-112, Bławatkowa, Samotna, Nowa 17-45, Nowa 16-78, Brzask, Barlickiego, Michaloka, Owocowa, Chłopska, Zjednoczenia

PLAN PRIORYTETOWY: 

Mieszkańcy osiedla Miechowice informowali o zagrożeniu występującym dla ruchu pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Reptowskiej, Gruntowej, Wolnego i Zjednoczenia. Z relacji mieszkańców wynika że pojazdy jadące od strony ulicy Wolnego, z dużą prędkością wjeżdżają w rejon skrzyżowania co prowadzi do zagrożenia dla pieszych przechodzących w rejonie skrzyżowania tj. zmusza ich do przebiegania przez jezdnię, z uwagi na dużą prędkość pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie. W rejonie skrzyżowania brak jest wyznaczonych przejść dla pieszych, a osoby dorosłe oraz dzieci mieszkające w rejonie ulic Nowej, Opolskiej, Gruntowej i Reptowskiej często przechodzą w tym miejscu do przedszkoli, szkół, kościoła. Mieszkańcy zwracali również uwagę na budynek przy ul. Wolnego 32, który w znacznym stopniu ogranicza widoczność pojazdom jadącym od strony Bytomia. W okresie ostatniego roku w rejonie skrzyżowania nie notowano zdarzeń drogowych, ale z obserwacji dzielnicowego wynika że mieszkańcy mają podstawy aby w rejonie skrzyżowania nie czuć się bezpiecznie. Celem do osiągnięcia jest wyznaczenie przejść lub przejścia dla pieszych w rejonie w/w skrzyżowania. Ograniczenie prędkości do 40 km/h dla pojazdów wjeżdżających w ulicę Reptowską od strony ulicy Wolnego, poprzez zabudowę znaku "B-33". Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy. Dzielnicowy skieruje wystąpi do Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bytomiu. Nawiąże współpracę z radnym Tomaszem Wac. W zależności od podjętych decyzji doprowadzenie do wizji lokalnej wraz z radnym Tomaszem Wac i przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

sierż. szt.  Łukasz MANIURKA tel. 323963518, 727032112, mail: dzielnicowy.stolarzowicka3@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 3:

Osiedle Miechowice z ulicami: Felińskiego, Nickla, Kasztanowa, Styczyńskiego, Daleka, Jaskółcza, Rolna, Relaksowa

PLAN PRIORYTETOWY:

Zagrożenia wskazane przez mieszkańców ul. Felińskiego 27 wynikają z poinformowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice”, która w miesiącu listopadzie 2017r. wystosowała pismo do Komisariatu Policji I w Bytomiu dotyczącym zakłócenia ciszy nocnej, dewastacji klatki schodowej oraz na osoby spożywające alkohol przed sklepem „Żabka” i na klatce schodowej. Jak wynika z pisma do czynów tych dochodzie w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych. Przyczyną takich zachowań jest prawdopodobnie fakt nadużywania przez osoby tam przebywające alkoholu, a także miejsce to jest osłonięte, znajdują się różne drogi oddalenia sprzed sklepu na widok radiowozu, a także klatkę schodową można opuścić schodami, lub windą. Takie zachowania wpływają demoralizująco na młodzież oraz dzieci, a także obniżają poczucie bezpieczeństwa wśród dorosłych mieszkańców oraz przechodniów. Celem do osiągnięcia jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie interwencji zgłaszanych pod wskazanym adresem. Ocena na podstawie wywiadów i spotkań z mieszkańcami i właścicielami sklepów. Dzielnicowy nawiąże kontakt i współpracę ze Strażą Miejską w Bytomiu. Przeprowadzi spotkania z pracownikami pobliskich sklepów z alkoholem pod kątem odpowiedzialności za sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym. Obejmie nadzorem ww rejon. Wskaże jako miejsca zagrożone w cedule patrolowej. Zwiększenie kontroli rejonu przez funkcjonariuszy OPI Komisariatu Policji I w Bytomiu. Doprowadzi do ustalenia danych osób popełniających wykroczenia i spożywających alkohol. Wobec osób notorycznie spożywających alkohol sporządzi wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadzi rozmowy z osobami przebywającymi na klatce schodowej pod kątem negatywnego oddziaływania na mieszkańców i osoby nieletnie.

asp. szt. Jacek WIĘCKOWSKI tel. 323963517, 727032117, mail: dzielnicowy.stolarzowicka4@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 4:

ul: Bukowa, Jesionowa, Świerkowa, Leszczynowa, Jaśminowa, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Wiśniowa, Francuska, Wiosny Ludów, Wieniawskiego, Racjonalizatorów, Dzierżonia,Elektrownia, Cisowa, Dębowa, Olchowa, Wiązowa, Wierzbowa, 8-go Marca, Zgody, Bogusławskiego, Długosza, Matki Ewy, Dembowskiego, Szyb Zachodni, Frenzla - nr nieparzyste 91-133, Frenzla - nr parzyste 94-204

PLAN PRIORYTETOWY:

W trakcie pełnionych obchodów dzielnicy zwróciłem uwagę, jak również otrzymuje sygnały od mieszkańców iż na ul. Racjonalizatorów w rejonie nr 39 brak jest przejścia dla pieszych. W tym miejscu znajduje się droga wyjazdowa z ul. Energetyki oraz placówki handlowe z których korzystają mieszkańcy, jak również dzieci idące do szkoły mieszczącej się przy ul. Matki Ewy. Najbliższe oznakowane przejścia dla pieszych znajdują się ok 200 m dalej przy skrzyżowaniu z ul. Francuską oraz Elektrownia. Osoby przechodzące w tym miejscu nie popełniają wykroczenia zgodnie z wykładnią Prawo o Ruchu Drogowym art.13.2. Droga w tym miejscu ma dość duży spadek, a po 200 metrach kończy się teren zabudowany, co sprawia iż niektórzy kierowcy przekraczają tu dozwoloną prędkość pojazdów. Usytuowanie w tym miejscu przejścia dla pieszych, spowoduje iż pieszy uczestnik ruchu drogowego w sposób bezpieczny będzie mógł przejść na drugą stronę jezdni, a co za tym idzie kierujący pojazdem w tym miejscu będzie zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, a w tym doprowadzi do zmniejszenia prędkości jadących tam pojazdów. Zakładanym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i osób starszych, jak również spowodowanie zwiększenia zachowania szczególnej ostrożności przez kierujących pojazdami w tym miejscu. Dzielnicowy w trakcie prowadzonych spotkań z mieszkańcami dzielnicy, prowadzić będzie działania informujące lokalną społeczność celem wsparcia działania. W ramach bieżących spotkań nawiąże kontakt z radnym Tomaszem Wac. Skieruje pismo do MZDiM Bytom celem wyznaczenia miejsca przejścia dla pieszych oraz podjęcia działań w tym celu. Skieruje pismo do Biura Bezpieczeństwa Miasta Urzędu Miejskiego w Bytomiu celem wsparcia działania.

asp. Mirosław BĄBELEWSKI tel. 323963517, 727032118, mail: dzielnicowy.stolarzowicka5@bytom.ka.policja.gov.pl
Podległy rejon nr 5:

ul: Pl. Szpitalny, Wodna, Włodarska, Wolnego, Andersa, Warszawska, Ogrodowa, Alberta, Feliksa, Elsnera, Bończyka, Stara, Pogodna, Zamkowa, Stroma, Karbowska, Dolna, Pl. Słoneczny, Stanisława Lema, Asnyka, Wysoka, Drobczyka, Bluszczowa, Dąbrowskiego, Niska, Wąska, Łaszczyka, Chroboka, Przelotowa, Skośna, Hutnicza, Frenzla - nr parzyste 2-92, Frenzla nr nieparzyste 5-79, Gruntowa, Lipowa do Stawu Brantka, Nowa 15, Opolska, Pl. Niepodległości, Racjonalizatorów - nr nieparzyste 3-5, Reptowska od 1-15, 2-14

PLAN PRIORYTETOWY:

Aktualnie problemem, który wystąpił w okresie ostatnich miesięcy jest dewastowany oraz niszczejący budynek pustostanu przy ul. Frenzla 50. Budynek ten jest nieużytkowany od kilkunastu lat. Wcześniej budynek ten spełniał rolę użytkową, znajdował się tam ,,dom meblowy". Jednakże w okresie ostatnich miesięcy jest coraz bardziej dewastowany. Pomimo tego, iż pierwsza kondygnacja tego budynku jest zabezpieczona poprzez zamurowanie wszystkich otworów oraz wejść, to pozostałe dwie kondygnacje są niezabezpieczone i jest łatwy dostęp do wejścia na pierwszą i drugą kondygnację. Osoby zajmujące się zbieraniem surowców wtórnych oraz wszelkiego złomu wchodzą tam i usuwają różnego rodzaju części metalowe z tych pomieszczeń co może skutkować realnym zagrożeniem zawalenia się budynku. Kolejnym zagrożeniem są aktualnie toczące się prace wydobywcze pod ziemią przez górników w tym rejonie i teren ten osiada co wiąże się z naruszaniem konstrukcji tego budynku co może skutkować jego zawaleniem. Ponadto w pustostanie dochodziło do sytuacji, gdzie nocowały osoby bezdomne. Cel do osiągnięcia jest doprowadzenie do wyburzenia lub całkowitego zabezpieczenia wszystkich możliwych wejść do budynku. Dzielnicowy ustali właściciela pustostanu. Powiadomi lub skieruje wystąpienie do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu celem określenia stanu faktycznego. Nawiąże kontaktu z dzielnicowym Straży Miejskiej w Bytomiu celem zainteresowania sprawą i kontrolą tego rejonu. Nawiąże kontakt z radnym dzielnicy Miechowice Tomaszem Wac i zainteresuje go tą sprawą. Obejmie budynek w ramach nadzoru służby obchodowej oraz patrolowej. Będzie dążył do wyburzenia pustostanu lub całkowitego zabezpieczenia budynku przed dostępem osób trzecich. 

asp. Grzegorz MILEWSKI  tel. 323963518, 727032116, mail: dzielnicowy.stolarzowicka6@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 6:

Karb: u: Braci Śniadeckich, Miechowicka, Kołłątaja, Karlika, Owocowa, Racławicka, Tomasza, Techniczna, Św. Marka, Krańcowa, Młodzieżowa, Falista, Łanowa,Pocztowa, Popiełuszki - nr nieparzyste, Konstytucji 92-150 parzyste, Konstytucji 97-149 nieparzyste, Mała,Celna, Borowaj, Szyb Pilgera

PLAN PRIORYTETOWY:

Dochodzą do dzielnicowego informacje przekazywane przez mieszkańców dzielnicy, że pozostawione w budynku po byłej restauracji McDonald's mienie jest w zainteresowaniu osób zajmujących kradzieżami złomu. Ponieważ wiele elementów wyposażenia restauracji to elementy stalowe, które łatwo można zbyć w punktach skupu złomu. Zwraca uwagę fakt, że zagrożenie kradzieżą mienia jest mniejszym problemem, niż występujące zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w budynku restauracji w związku z możliwością zawalenia się budynku. Ponadto z czasem w zainteresowaniu tzw. złomiarzy może być nie tylko pozostawione w przedmiotowym budynku mienie, ale również stalowe elementy konstrukcyjne budynku. Przedmiotowy budynek jeszcze przed wyłączeniem go z użytkowania ulegał szkodom górniczym. Od czasu zamknięcia restauracji monitoring odchyleń szkieletu budynku nie jest prowadzony, dlatego nie jest wiadomo dokładnie jaki aktualnie jest stan techniczny tego budynku. Cel do osiągnięcia jest niedopuszczenie do kradzieży mienia oraz niedopuszczenie do katastrofy budowlanej, w której mogłyby być poszkodowane osoby przebywające w przedmiotowym budynku. Dzielnicowy w ramach służb obchodowych dokonywać będzie systematycznych kontroli rejonu budynku byłej restauracji McDonald's. Wystąpi do Komendanta Straży Miejskiej w Bytomiu w sprawie kontroli rejonu w/w budynku przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Zwróci się do Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu o ustalenie właściciela budynku po byłej restauracji. Sporządzi wystąpienie do właściciela budynku o właściwe zabezpieczenie okien, drzwi i ogrodzenia przed dostępem osób nieupoważnionych. Sporządzi wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wyżej opisanym zagrożeniem o wydanie opinii odnośnie stanu technicznego budynku, w celu uzyskania ewentualnego nakazu rozbiórki budynku. Sporządzi wystąpienia do Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bytomiu w celu zwrócenia uwagi Komisji na wyżej opisane zagrożenie.

sierż. szt. Rafał SIDORKO tel. 323963518, 727032113, mail: dzielnicowy.stolarzowicka7@bytom.ka.policja.gov.pl

Podległy rejon nr 7:

Karb: ul: Konstytucji 63-95 nieparzyste, Konstytucji 76-90 parzyste, Kolonia Azotów, Popiełuszki - parzyste, Elżbiety, Bobrecka, Worpie, Czackiego, Jeziorańskiego - nieparzyste

PLAN PRIORYTETOWY:

Podczas spotkań z mieszkańcami dzielnicy Karb oraz osobami aktywnie działającymi na rzecz lokalnej społeczności przekazano informacje o problemie dotyczącym placu zabaw w Parku im. Marii Konopnickiej przy ul. Konstytucji. Brakuje ogrodzenia oddzielającego plac zabaw od ruchliwej ulicy Konstytucji oraz pozostałej części parku. Stwarza to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Brak ogrodzenia prowadzi także do zanieczyszczania odchodami przez biegające zwierzęta, które załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w piasku. Spowodowane jest to nie tylko brakiem ogrodzenia ale także (w przypadku zwierząt domowych) zaniedbaniem ze strony właścicieli, którzy popełniają wykroczenia nie sprzątając po swoich podopiecznych. Przyczynia się do tego także brak wystarczającej ilości pojemników na odchody w parku. Kolejny problem dotyczący suchych i popękanych gałęzi drzew znajdujących się w całym Parku Marii Konopnickiej a w szczególności tych nad alejkami spacerowymi oraz znajdujących się bezpośrednio przy placu zabaw. Mogą one stwarzać zagrożenie dla użytkowników parku i placu zabaw w przypadku nienależytego monitoringu ze strony służb odpowiedzialnych za ich wycinkę. W obrębie placu zabaw brakuje tablic informujących o zakazie spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu placu zabaw co pośrednio skutkuje jego zanieczyszczaniem. Cel do osiągnięcia jest doprowadzenie do ogrodzenia Placu Zabaw. Poprawa bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Ocena na podstawie informacji uzyskanych podczas spotkań z mieszkańcami dzielnicy. Dzielnicowy ustali zarządcę Parku im. Marii Konopnickiej w Bytomiu przy ul Konstytucji. Wystąpi z wnioskiem do zarządcy parku o odgrodzenie placu zabaw, o przeprowadzenie wycinki uschniętych i połamanych gałęzi oraz o ustawienie tabliczek informujących o zakazie spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu parku i ustawienie dodatkowych pojemników na odchody w parku. Wystąpi z wnioskiem do Straży Miejskiej w Bytomiu celem zwrócenia uwagi na przedmiotowy problem oraz pomoc w jego realizacji (dotyczy zanieczyszczania odchodami parku i placu zabaw przez zwierzęta wyprowadzane na spacer). W trakcie pełnionych służb obchodowych obejmie nadzorem przedmiotowy problem oraz przeprowadzi rozmowę z kierownikiem OPI KP I pod kątem właściwego zadaniowania podległych funkcjonariuszy oraz przekazywanie na bieżąco istotnych informacji.

  • asp. szt. Jerzy PIWOŃSKI
  • asp. Piotr SCHOPPA
  • asp. szt. Krzysztof NIEDŹWIECKI
  • sierż. szt. Łukasz MANIURKA
  • asp. szt. Jacek WIĘCKOWSKI
  • asp. Mirosław BĄBELEWSKI
  • asp. Grzegorz MILEWSKI
  • sierż. szt. Rafał SIDORKO