Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Bytomiu - Bezpieczny Bytom - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Bezpieczny Bytom

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Bytomiu

Na podstawie art. 12 pkt 9b w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 165 Prezydenta Miasta Bytomia z 29.04.2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 9b w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 165 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 29 kwietnia 2011 r. została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Bytomiu.

Skład komisji określa Zarządzenie Nr 175 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 17 kwietnia 2013 r.
 
Do obecnego składu Komisji wchodzą:

  1. przewodniczący – Prezydent Bytomia Damian Bartyla;
  2. sekretarz – Pełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta Tadeusz Ostrowski;
  3. członek Komisji – Radny Rady Miejskiej Marek Wilk;
  4. członek Komisji – Radny Rady Miejskiej Tomasz Kupijaj;
  5. członek Komisji – Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji  Dariusz Dziurka;
  6. członek Komisji – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji  Adam Jakubiak;
  7. członek Komisji – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Adam Wilk;
  8. członek Komisji – Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu Zbigniew Walasek;
  9. członek Komisji – Prokurator Rejonowy w Bytomiu Artur Ott.

 
 
Do zadań Komisji należy:
1.ocena zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;
2.opiniowanie pracy policji i innych miejskich służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli;
3.przygotowanie projektu Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego;
4.opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych miejskich służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
5.opracowanie projektu budżetu miasta w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
6.opiniowanie aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;
7.opiniowanie zleconych przez prezydenta Bytomia innych, niż wymienione w pkt 2, 4, 5 i 6, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.